🙏திருக்குறள்"பற்றிய சிறு குறிப்பு🙏

 🙏திருக்குறள்"பற்றிய சிறு குறிப்பு🙏

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌷திருக்குறள்  முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812

🌷திருக்குறளின் முதல் பெயர்- முப்பால்

🌷திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள்- 133

🌷திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-380

🌷திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-700

🌷திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-250

🌷திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள்-1330

🌷திருக்குறள் அகரத்தில் தொடங்கி னகரத்தில் முடிகிறது.

🌷திருக்குறளில் உள்ள சொற்கள்-14,000

🌷 திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள்- 42,194

🌷திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் 247-இல், 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை

🌷திருக்குறளில் இடம்பெறும் இருமலர்கள்-அனிச்சம், குவளை

🌷திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம்- நெருஞ்சிப்பழம்

🌷திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை- குன்றிமணி

🌷திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து-ஒள

🌷திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம்- குறிப்பறிதல்

🌷திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள்- பனை, மூங்கில்

🌷திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட (1705) ஒரெஎழுத்து-னி

🌷திருக்குறளில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இருஎழுத்துக்கள்-ளீ,ங

🌷திருக்குறளில் இடம்பெறாத இரு சொற்கள்- தமிழ், கடவுள்

🌷திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர்- தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்.

🌷திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர்-மணக்குடவர்

🌷திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர்- ஜி.யு,போப்

🌷திருக்குறளை உரையாசிரியர்களுள் 10-வது உரையாசிரியர்-பரிமேலழகர்

🌷திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண்- ஒன்பது.

🌷திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.

🌷எழுபது கோடி என்ற சொல் ஒரே ஒரு குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

🌷ஏழு என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

🌷திருக்குறள் இதுவரை 26 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது.


திருமதி மோகனா செல்வராஜ்